על מנת לעודד פיתוח מוצרים אשר יסייעו להשתלבות אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בשוק התעסוקה ובחברה, יצר משרד הכלכלה מסלול ייחודי אשר מאפשר תמיכה בפעילות מו"פ של מלכ"רים וחברות צעירות בתחום זה.
לצורך מסלול זה אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים מוגדרות כקבוצות בעלות מוגבלות ובכלל זה לקות פיזית, נפשית, שכלית או קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר מגבילה את תפקודם של הפרטים בקבוצה באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. יוכרו למימון טכנולוגיות המסייעות לקבוצות אשר היקפן באוכלוסיה אינו קטן מ-0.25% ואינו עולה על 5% מכלל האוכלוסייה בישראל (בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או גורם ממשלתי אחר).

גובה התקציב המירבי: 923,000 ש"ח

היקף המענק המירבי: 600,000 ש"ח

תקופת הפרויקט: עד שנתיים

אחוז תמיכה מירבי: 85%

לפרטים נוספים אודות התכנית פנו אל בלה מילר מנהלת שיווק במחשבה חופשית:

[email protected] , 050-3034597